Published: 2018-04-16

Clinical case of successful treatment of Goodpasture syndrome with rituximab

I.Yu. Golovach, O.B. Yaremenko, V.P. Stelmashchuk, T.M. Chipko, A.V. Korochev, E.M. Mikhalchenko, L.V. Mikhalskaya

138-148